Vilka är vi?

Företag: Consilia Solutions AB 
Företags -ID: 3018921-1
Adress: PL 173, 22101 Maarianhamina
Webbsida:  http://www.membra.fi
Yrityksen verkkosivu: https://consilia.fi/
E-post:
info@membra.fi

Cookiepolicy

Cookies på webbplatsen
Membras webbplats innehåller cookies, som lagras i datorns arbetsminne. När du besöker vår webbplats skickas en cookie mellan din dator och vår webbserver för att bland annat underlätta inloggning och navigering. Vi använder cookies och analytiktjänster för att förbättra din upplevelse på vår webbplats, samt för utveckling av våra sidor och tjänster

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som sparas av webbläsaren på användarens enhet. Cookies används bl.a. när man vill behålla information om användaren medan den rör sig från en sida till en annan i webbtjänsten.

Vilka cookies vi använder och varför?
På vår webbplats används sessionscookies för att möjliggöra inloggningen till programmet Membra och persistenta cookies för analytik av webbtrafiken.

Sessionscookies
Sessionscookies är tillfälliga cookies som endast existerar så länge sessionen är i kraft. De sparas i maskinens arbetsminne och raderas automatiskt då du stänger webbläsaren. Då du loggar in på Membras webbplats skickas sessionscookies mellan din dator och Membras server för att behålla dig inloggad och därmed underlätta navigationen

Persistenta cookies
Persistenta, d.v.s. permanenta cookies existerar under en begränsad tid. De hålls sparade på din enhet även efter att sessionen är avslutad, ifall inte användaren själv raderar dem. Med persistenta cookies möjliggör vi en smidigare återvändning till webbplatsen. Persistenta cookies gör ingen skada på filer eller enheter och de kan inte användas för att köra eller sprida skadlig programvara

Samtycke till användning av cookies
Du samtycker till användning av cookies på membra.fi i enlighet med denna Cookiepolicy genom att fortsätta använda webbplatsen och ha webbläsaren inställd på att tillåta cookies. Du kan radera enskilda cookies eller förbjuda sparande av cookies i din webbläsare. Detta kan du göra genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Kontrollera din webbläsarversion och dess instruktioner för att kolla upp hur man ändrar inställningarna. Mer informationen gällande cookies och radering av cookies finns även på http://www.aboutcookies.org.uk. Vänligen observera, att stöd för och användning av cookies är ett krav för inloggning och användning av programmet Membra.

Google analytics
Vi använder Google Analytics-tjänsten för att samla in statistik på exempelvis besöksmängder och populärt innehåll. Vi använder informationen enbart för utveckling av webbplatsens användarvänlighet och innehåll. Tjänsten lagrar inte personlig information om besökare på webbplatsen men identifierar besökare anonymt. Genom tjänsten kan vi analysera trafiken på vår webbplats.

Membra användärvillkor

Membra drivs av företaget Consilia Solutions Ab. I dessa allmänna villkor representerar Membra företaget Consilia Solutions Ab. Kunden eller Föreningen/sammanslutningen benämns kund i fortsättningen. När benämningen medlem används inbegriper detta både fysisk person och juridisk person
som är, har varit eller ansökt om medlemskap hos kund. Kunden måste godta dessa allmänna villkor för att använda Membra. Dessa allmänna villkor finns tillgängliga på www.membra.fi och är senast ändrade 1.5.2018. Allmänna villkoren är tillämpliga på allt innehåll, på all användning och på alla tjänster som erbjuds på webbplatsen www.membra.fi.

Avtalets omfattning

Membra erbjuder sina kunder ett föreningssystem för att användas för administration av kundens egna medlemmar och kunder.

Ingående av avtal och tillgång till systemet

Genom avtal och registrering får kunden full tillgång till de tjänster som tillhandahålls av Membra. En detaljerad beskrivning av tjänsterna finns tillgänglig på Membras webbplats.

Membra förser kunden med användarnamn och lösenord. Lösenordet kan kunden ändra efter första inloggning. Användarnamn och lösenord är privata och konfidentiella och får inte spridas eller delas med någon annan. Kunden har rätt att tilldela olika rättigheter till kundens egna funktionärer för användning av Membra och ansvarar för att upprätthålla dessa rättigheter.

I och med registrering uppstår ett avtalsförhållande mellan Membra och den registrerade kunden som omfattas av bestämmelserna i dessa allmänna villkor. Innan kunden ingår avtal med Membra informeras kunden om tjänstens innehåll, pris och betalningsvillkor via webbplatsen och genom offert som kunden accepterat.


Avgiftsbelagda tjänster och betalningsvillkor

För att nyttja Membras tjänster och service krävs att årsavgift erläggs. Om inte annat överenskommits sker betalning mot faktura. Avgifterna faktureras, om inte annat avtalats, per kvartal i förskott utgående från antalet aktiva registrerade medlemmar i systemet vid faktureringstidpunkt. Det är kundens ansvar att administrera sitt medlemsregister och upprätthålla korrekta uppgifter om antalet medlemmar i systemet.

Avgiften för Membra kan ändras. Eventuell prisjustering skall meddelas kunden minst sex (6) månader före påföljande avgiftsperiod (avstämningstidpunkt).

Membra har ytterligare tjänster som underlättar kundens processer, t.ex. postningsfunktioner. För dessa tas en särskild avgift i enlighet med aktuell prislista som är tillgänglig i samband med nyttjande av tjänsten. Membra kan fakturera dessa avgifter avvikande från ovanstående. Avgift kan tas ut för övriga överenskomna arrangemang som Membra ordnar

Tillgänglighet

Membras online-tjänst via Internet kan normalt användas 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Membra garanterar dock inte att online-tjänsten fungerar utan avbrott eller fel. Det kan förekomma att webbplatsen ligger nere till följd av underhåll, uppdateringar och tekniska förbättringar eller för att utveckla dess innehåll och/eller utseende. Membra förbinder sig att i möjligaste mån informera kund före underhållsarbeten och uppdateringar.

För att kunna utnyttja online-tjänsten i full utsträckning måste kunden använda den senaste (webbläsar-) tekniken eller möjliggöra dess användning på sin dator (t.ex. aktivering av JavaScript, cookies och pop-up fönster). Om äldre eller mer ovanliga tekniker används kan det hända att online-tjänsten via Internet endast kan användas i begränsad utsträckning.

Kunden är själv ansvarig för all utrustning som krävs för att kunna använda Membra-tjänsten och för de kommunikationskostnader som uppstår vid användningen. Vidare kan Membra inte heller hållas ansvarigt för att webbplatsen inte fungerar tillfredsställande på grund av felaktig hårdvara, problem med kunds Internetsupport eller nätverk eller på grund av någon annan omständighet som ligger utanför Membras direkta kontroll.

Datasäkerhet och hantering av personuppgifter

Användar- och medlemsuppgifter
Membra värnar den personliga integriteten och tillämpar finsk lagstiftning och EU:s Dataskyddsförordning för skydd av personuppgifter. Personuppgifter lämnas ut till tredje part om lagstiftning så kräver. Övriga personuppgifter som lämnas i samband med registreringen av medlem har endast Membra åtkomst till.

Det är kundens ansvar att inte registrera sådana uppgifter om medlem som strider mot lag eller inte är förenligt med kundens verksamhet. Kunden ansvarar för att tillämpliga delar i EU-förordning om dataskydd (GDPR), Lag om Personuppgifter och Lag om föreningar följs.

Membra har möjlighet att ta del av kunds registrering och kommunikation. Denna möjlighet utnyttjas dock endast om misstanke finns att kund missbrukar tjänsten. Medlem har rätt att begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade om denne/denna hos Membra och kan när som helst begära att personliga uppgifter tas bort eller ändras

I de fall Membras webbplats innehåller hänvisningar (länkar) till andra webbplatser frånsäger sig Membra allt ansvar för innehållet på nämnda webbplatser och för åtgärder som webbplatsernas innehavare vidtar för att skydda den personliga integriteten.

Biträdesavtal
Membra kommer vid tillhandahållande av Tjänsterna behandla personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde (”Kundens Personuppgifter”). För sådana uppgifter är Membra personuppgiftsbiträde och denna punkt ska utgöra skriftligt biträdesavtal i den mening som avses i tillämplig personuppgiftslag eller EU förordning. Membra åtar sig att följa finländsk och åländsk lag i tillämpliga delar, samt aktuell EU-förordning och direktiv vid behandling av Kundens Personuppgifter.

Insamling av uppgifter
I enlighet med principerna för punkt 5.3 ovan är Kunden skyldig att tillse att all insamling av Kundens Personuppgifter sker i enlighet med legala krav. Utan begränsning av de legala kraven, gäller att Kunden således ensamt svarar för att samtliga fysiska personer som inkluderas i Kundens Personuppgifter har mottagit all nödvändig information om Kundens personuppgiftsbehandling samt att eventuella nödvändiga samtycken inhämtats.

Behandling av uppgifter
Membra åtar sig att endast behandla Kundens Personuppgifter i enlighet med Kundens instruktioner. Kunden instruerar härmed Membra att behandla Kundens Personuppgifter i den utsträckning som är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsterna enligt Avtalet. Om och i den mån Kunden önskar lämna ytterligare instruktioner ska dessa meddelas skriftligen till Membra. Om sådana instruktioner medför merkostnader för Membra, äger Membra rätt till full ersättning för sådana kostnader.

Skydd av uppgifter
Membra åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Kundens Personuppgifter i enlighet med vad som anges i tjänstebeskrivningar.


Uppsägning/förlängning

Kund har när som helst rätt att säga upp sitt avtal. Uppsägning av Membra utan särskilt avtalad/avvikande bindningstid kan ske när som helst med tre månaders uppsägningstid. Konto och övriga tjänster finns tillgängliga minst tre månader efter uppsägningstidpunkten och debiteras för denna period. Efter uppsägningstiden är passerad stängs samtliga tjänster och eventuellt innehåll och övriga data kan komma att raderas. Uppsägning sker genom att kunden meddelar Membra skriftligen eller genom e-post. Uppsägning av Membra ger inte kund rätt till återbetalning av avtalad avgift

Membra förbehåller sig rätten att, oavsett vad som i övrigt följer av dessa allmänna villkor, säga upp ett kundavtal med omedelbar verkan utan föregående meddelande, om kunden bryter mot allmänna villkoren eller försummar att betala avtalade avgifter för användande av Membra. Kunden har i dessa fall inte någon rätt till ersättning eller återbetalning av redan inbetalade avgifter. Information om att kund har sagts upp eller bekräftelse om att en uppsägning av kundavtal har skett kan lämnas via e-post.


Membras ansvar

Membra ansvarar inte för eventuellt missbruk av information eller av de tjänster som tillhandahålls av Membra. För en otillåten eller olaglig användning av Membras tjänster frånsäger sig Membra allt ansvar. Membra tar heller inget ansvar för att uppgifter och information som kunder har vidarebefordrat till tredje man missbrukas av denne.

Membra garanterar inte ständig felfri drift eller oavbruten användning och åtkomst till onlinetjänsten. I synnerhet ansvarar Membra inte för störningar i tjänsternas åtkomst som orsakas av faktorer eller händelser som ligger utanför Membras kontroll. Vidare tar Membra inget ansvar för om en obehörig tredje man skaffar sig tillgång till och vetskap om personliga uppgifter som har lämnats av Membras kunder eller medlemmar (t.ex. dataintrång i kundens utrustning).


Kunds ansvar och skyldigheter

Kund är själv ansvarig för innehållet i de uppgifter som lämnas i samband med registrering och därmed också för den information som kund tillhandahåller. Kund försäkrar att den angivna informationen är korrekt och att den inte äventyrar medlems integritet eller säkerhet. Felaktiga uppgifter som lämnats uppsåtligen och/eller i bedrägligt syfte kan leda till civilrättsliga åtgärder.

Kund försäkrar vidare att kunden endast använder Membras tjänster för den registrerade föreningens/sammanslutningens bruk och att de uppgifter om tredje man som anförtrotts kund inte används i kommersiella sammanhang eller i reklamsyfte som inte står i överensstämmelse med föreningens syfte.

Kund är ensam ansvarig för de fall kundens användarinformation (användarnamn/lösenord) används av obehöriga och för de åtgärder som görs efter inloggning med kunds användarinformation.

Kund förbinder sig att hålla Membra skadeslöst för alla typer av klagomål, skador, förluster eller fordringar som är hänförliga till kundens registrering eller användning av de tjänster som Membra tillhandahåller.

Kund ska följa tillämplig finsk lag samt EUförordning och förpliktigar sig även att inte använda tjänsten på ett felaktigt sätt, i synnerhet:

  1. att inte sprida kränkande, anstötligt eller i övrigt lagstridigt material eller annat liknande material via de tjänster som tillhandahålls av Membra,
  2. att inte hota, ofreda eller kränka tredje mans rättigheter (inklusive andra användares individuella rättigheter),
  3. att inte ladda upp data som
    a. innehåller datavirus (infekterad programvara) eller
    b. innehåller programvara eller annat material som är upphovsrättsligt skyddat (exempelvis bilder), såvida inte kunden har rättigheter därtill eller erforderligt tillstånd,
  4. att inte använda tjänsten på ett sådant sätt att det påverkar andra kunders tillgänglighet till tjänsterna på ett negativt sätt,
  5. att inte sända e-postmeddelanden resp. meddelanden till medlemmar i något annat syfte än i kommunikationssyfte för föreningens/sammanslutningens nytta.
  6. att inte länka till webbplatser som innehåller olagligt innehåll

Kund är direkt ansvarig för förseelser. Underlåtenhet att iaktta någon av de skyldigheter, kan leda till omedelbar avstängning, radering av kontot, uppsägning av användaravtalet samt få civil- och straffrättsliga följder för kunden själv. Kund är betalningsskyldig för de tjänster han/hon beställt även om kunds åtkomst spärras.


Kommunikation

Meddelanden från Membra till kund skickas via e-post. Meddelanden från kunden till Membra ska skickas per e-post till den adress som anges på Membras webbplats. Membra har rätt att spara e-postadresser och meddelanden till/från kunder som har avslutat sitt avtal om tjänsten.


Nyttjande- och upphovsrätt

Membra har i förhållande till kund ensamrätt att mångfaldiga, sprida, bearbeta samt ensamrätt till samtliga övriga upphovsrätter samt rättigheterna till immateriell överföring och återgivning av Membras webbplats och det enskilda innehåll som återfinns där. Användning av samtlig programvara, material, märkes- och handelsnamn som återfinns på Membras webbplats är bara tillåtet för de syften som nämns i dessa allmänna villkor.

Övrigt

Membra är berättigat att anlita tredje part i uppfyllandet av delar eller hela tjänsteutbudet, såvida detta inte medför nackdelar för kunden.

Om en bestämmelse i dessa allmänna villkor eller annat separat avtal mellan kunden och Membra inte anses bindande eller skulle upphöra att gälla eller om avtalet är ofullständigt berörs inte avtalets övriga innehåll därav.

Membra har rätt att ändra de allmänna villkoren om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut.

Dessa allmänna villkor samt tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska regleras och tolkas enligt finsk rätt. Eventuella tvister med anledning av dessa allmänna villkor ska avgöras av finsk tingsrätt.

Ni kan ladda användarvillkor (PDF) : HÄR

Läs också Membra och GDPR